For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

نمرات میان ترم ژنتیک جمعیت

 

1- جمال الدین جهانبخش 8.5 از 10

2- زینب عزیز مرادی 5.8 از 10

3- مهدی حافظی 8.8 از 10

4- عاطفه رضایی 6.6 از 10

5- شاهو رستم زاده 6.8 از 10

6- مصومه توکل نیا 8.9 از 10

7- رضا رئیسی 7.9 از 10

8- فهیمه ناصح 8.2 از 10

.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی