For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

اصول پرورش گوسفند

این درس در دو بخش و توسط اینجانب و جناب آقای دکتر قاسمی تدریس خواهد شد. اطلاعات و اسلایدهای آموزشی بخش اول در این صفحه قابل مشاهد استو آزمون بخش اوب در تاریخ 13/3/97 ساعت 12 در محل کلاس درس برگزار خواهد شد

پیش نیازها: 

طبق برنامه اعلام شده از طرف گروه و آموزش

سیاست نمره دهی: 

8 نمره : بخش اول

8 نمره : بخش دوم

4 نمره : عملیات

دستیار آموزشی: 

همکاران محترم گروه و دانشکده

زمان بندی کلاس: 

 طبق برنامه اعلام شده از طرف آموزش

Term: 
پائیز 1394
Grade: 
Graduate

ارتقاء امنیت وب با وف بومی